Có 2 kết quả:

射影变换 shè yǐng biàn huàn射影變換 shè yǐng biàn huàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

a projective transformation

Từ điển Trung-Anh

a projective transformation