Có 2 kết quả:

射影几何 shè yǐng jǐ hé射影幾何 shè yǐng jǐ hé

1/2

Từ điển Trung-Anh

projective geometry

Từ điển Trung-Anh

projective geometry