Có 2 kết quả:

深耕細作 shēn gēng xì zuò深耕细作 shēn gēng xì zuò

1/2

Từ điển Trung-Anh

deep plowing and careful cultivation

Từ điển Trung-Anh

deep plowing and careful cultivation