Có 1 kết quả:

身故 shēn gù ㄕㄣ ㄍㄨˋ

1/1

shēn gù ㄕㄣ ㄍㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die