Có 2 kết quả:

身教勝於言教 shēn jiào shèng yú yán jiào ㄕㄣ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄠˋ身教胜于言教 shēn jiào shèng yú yán jiào ㄕㄣ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) teaching by example beats explaining in words (idiom)
(2) action speaks louder than words

Từ điển Trung-Anh

(1) teaching by example beats explaining in words (idiom)
(2) action speaks louder than words