Có 2 kết quả:

身体部分 shēn tǐ bù fèn身體部分 shēn tǐ bù fèn

1/2

Từ điển Trung-Anh

body part

Từ điển Trung-Anh

body part