Có 2 kết quả:

身体力行 shēn tǐ lì xíng身體力行 shēn tǐ lì xíng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to practice what one preaches (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to practice what one preaches (idiom)