Có 2 kết quả:

身无分文 shēn wú fēn wén ㄕㄣ ㄨˊ ㄈㄣ ㄨㄣˊ身無分文 shēn wú fēn wén ㄕㄣ ㄨˊ ㄈㄣ ㄨㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

penniless (idiom)

Từ điển Trung-Anh

penniless (idiom)