Có 1 kết quả:

身先朝露 shēn xiān zhāo lù ㄕㄣ ㄒㄧㄢ ㄓㄠ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

body will go with the morning dew (idiom); fig. ephemeral and precarious nature of human existence