Có 2 kết quả:

申謝 shēn xiè ㄕㄣ ㄒㄧㄝˋ申谢 shēn xiè ㄕㄣ ㄒㄧㄝˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to express gratitude
(2) to thank

Từ điển Trung-Anh

(1) to express gratitude
(2) to thank