Có 1 kết quả:

身心交病 shēn xīn jiāo bìng

1/1

shēn xīn jiāo bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

worn out in body and soul (idiom)