Có 2 kết quả:

神經網 shén jīng wǎng神经网 shén jīng wǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

neural net

Từ điển Trung-Anh

neural net