Có 2 kết quả:

神劳形瘁 shén láo xíng cuì ㄕㄣˊ ㄌㄠˊ ㄒㄧㄥˊ ㄘㄨㄟˋ神勞形瘁 shén láo xíng cuì ㄕㄣˊ ㄌㄠˊ ㄒㄧㄥˊ ㄘㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be completely drained both emotionally and physically (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to be completely drained both emotionally and physically (idiom)