Có 2 kết quả:

神通广大 shén tōng guǎng dà ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ神通廣大 shén tōng guǎng dà ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to possess great magical power
(2) to possess remarkable abilities

Từ điển Trung-Anh

(1) to possess great magical power
(2) to possess remarkable abilities