Có 2 kết quả:

神职 shén zhí神職 shén zhí

1/2

shén zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clergy
(2) clerical

shén zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clergy
(2) clerical