Có 2 kết quả:

神舟电脑 shén zhōu diàn nǎo ㄕㄣˊ ㄓㄡ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ神舟電腦 shén zhōu diàn nǎo ㄕㄣˊ ㄓㄡ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Hasee (computer manufacturer)

Từ điển Trung-Anh

Hasee (computer manufacturer)