Có 2 kết quả:

肾结石 shèn jié shí腎結石 shèn jié shí

1/2

shèn jié shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kidney stone

shèn jié shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kidney stone