Có 2 kết quả:

肾上腺皮质 shèn shàng xiàn pí zhì腎上腺皮質 shèn shàng xiàn pí zhì

1/2

Từ điển Trung-Anh

adrenal cortex

Từ điển Trung-Anh

adrenal cortex