Có 1 kết quả:

生番 shēng fān

1/1

shēng fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barbarian
(2) aboriginal savage