Có 2 kết quả:

生还者 shēng huán zhě生還者 shēng huán zhě

1/2

Từ điển Trung-Anh

survivor

Từ điển Trung-Anh

survivor

Một số bài thơ có sử dụng