Có 2 kết quả:

生米煮成熟飯 shēng mǐ zhǔ chéng shú fàn生米煮成熟饭 shēng mǐ zhǔ chéng shú fàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the rice is cooked
(2) what's done is done
(3) it's too late to change anything now (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) the rice is cooked
(2) what's done is done
(3) it's too late to change anything now (idiom)