Có 1 kết quả:

生奶油 shēng nǎi yóu

1/1

shēng nǎi yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cream
(2) whipped cream