Có 2 kết quả:

生气勃勃 shēng qì bó bó生氣勃勃 shēng qì bó bó

1/2

Từ điển Trung-Anh

full of vitality

Từ điển Trung-Anh

full of vitality