Có 2 kết quả:

生物碱 shēng wù jiǎn生物鹼 shēng wù jiǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

alkaloid

Từ điển Trung-Anh

alkaloid