Có 2 kết quả:

生物气体 shēng wù qì tǐ生物氣體 shēng wù qì tǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

bio-gas

Từ điển Trung-Anh

bio-gas