Có 2 kết quả:

生肖属相 shēng xiào shǔ xiàng生肖屬相 shēng xiào shǔ xiàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

birth year as designated by animal symbols (mouse, ox, tiger etc)

Từ điển Trung-Anh

birth year as designated by animal symbols (mouse, ox, tiger etc)