Có 2 kết quả:

繩文 shéng wén ㄕㄥˊ ㄨㄣˊ绳文 shéng wén ㄕㄥˊ ㄨㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Jyōmon period of Japanese prehistory, with rope pattern pottery

Từ điển Trung-Anh

Jyōmon period of Japanese prehistory, with rope pattern pottery