Có 2 kết quả:

圣歌 shèng gē聖歌 shèng gē

1/2

shèng gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hymn

shèng gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hymn