Có 2 kết quả:

圣经段落 shèng jīng duàn luò ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ聖經段落 shèng jīng duàn luò ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Bible passage

Từ điển Trung-Anh

Bible passage