Có 2 kết quả:

师父领进门,修行在个人 shī fu lǐng jìn mén , xiū xíng zài gè rén師父領進門,修行在個人 shī fu lǐng jìn mén , xiū xíng zài gè rén

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the master leads you to the door, the rest is up to you
(2) you can lead a horse to water but you can't make him drink

Từ điển Trung-Anh

(1) the master leads you to the door, the rest is up to you
(2) you can lead a horse to water but you can't make him drink