Có 2 kết quả:

师夷长技以制夷 shī yí cháng jì yǐ zhì yí ㄕ ㄧˊ ㄔㄤˊ ㄐㄧˋ ㄧˇ ㄓˋ ㄧˊ師夷長技以制夷 shī yí cháng jì yǐ zhì yí ㄕ ㄧˊ ㄔㄤˊ ㄐㄧˋ ㄧˇ ㄓˋ ㄧˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

"learn from the foreigners in order to gain command of them", idea advocated by Wei Yuan 魏源[Wei4 Yuan2]

Từ điển Trung-Anh

"learn from the foreigners in order to gain command of them", idea advocated by Wei Yuan 魏源[Wei4 Yuan2]