Có 2 kết quả:

施主能級 shī zhǔ néng jí施主能级 shī zhǔ néng jí

1/2

Từ điển Trung-Anh

donor level (semiconductor)

Từ điển Trung-Anh

donor level (semiconductor)