Có 2 kết quả:

識別 shí bié识别 shí bié

1/2

shí bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distinguish
(2) to discern

Một số bài thơ có sử dụng

shí bié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distinguish
(2) to discern