Có 2 kết quả:

时光 shí guāng時光 shí guāng

1/2

shí guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) time
(2) era
(3) period of time