Có 2 kết quả:

时令 shí lìng時令 shí lìng

1/2

shí lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

season