Có 2 kết quả:

石榴树 shí liu shù石榴樹 shí liu shù

1/2

shí liu shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pomegranate tree

shí liu shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pomegranate tree