Có 2 kết quả:

石南树 shí nán shù石南樹 shí nán shù

1/2

shí nán shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heath

shí nán shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heath