Có 2 kết quả:

十年树木,百年树人 shí nián shù mù , bǎi nián shù rén ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄖㄣˊ十年樹木,百年樹人 shí nián shù mù , bǎi nián shù rén ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄖㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

It takes ten years to nurture a tree, but a hundred years to train a man (idiom). A good education program takes a long time to develop.

Từ điển Trung-Anh

It takes ten years to nurture a tree, but a hundred years to train a man (idiom). A good education program takes a long time to develop.