Có 2 kết quả:

实心皮球 shí xīn pí qiú ㄕˊ ㄒㄧㄣ ㄆㄧˊ ㄑㄧㄡˊ實心皮球 shí xīn pí qiú ㄕˊ ㄒㄧㄣ ㄆㄧˊ ㄑㄧㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

medicine ball

Từ điển Trung-Anh

medicine ball