Có 2 kết quả:

鰣魚 shí yú鲥鱼 shí yú

1/2

shí yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Reeves shad (Tenualosa reevesii)

Một số bài thơ có sử dụng

shí yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Reeves shad (Tenualosa reevesii)