Có 2 kết quả:

始終如一 shǐ zhōng rú yī始终如一 shǐ zhōng rú yī

1/2

Từ điển Trung-Anh

unswerving from start to finish (idiom)

Từ điển Trung-Anh

unswerving from start to finish (idiom)