Có 1 kết quả:

事倍功半 shì bèi gōng bàn ㄕˋ ㄅㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

twice the effort for half the result