Có 2 kết quả:

事不关己,高高挂起 shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧˇ ㄍㄠ ㄍㄠ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄧˇ事不關己,高高掛起 shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧˇ ㄍㄠ ㄍㄠ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄧˇ

1/2