Có 2 kết quả:

是非自有公論 shì fēi zì yǒu gōng lùn ㄕˋ ㄈㄟ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄌㄨㄣˋ是非自有公论 shì fēi zì yǒu gōng lùn ㄕˋ ㄈㄟ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄌㄨㄣˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to determine right and wrong based on public opinion (idiom)
(2) Public opinion will judge what's right and wrong.

Từ điển Trung-Anh

(1) to determine right and wrong based on public opinion (idiom)
(2) Public opinion will judge what's right and wrong.