Có 1 kết quả:

示好 shì hǎo

1/1

shì hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to express goodwill
(2) to be friendly