Có 2 kết quả:

嗜碱性粒细胞 shì jiǎn xìng lì xì bāo嗜鹼性粒細胞 shì jiǎn xìng lì xì bāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)

Từ điển Trung-Anh

basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)