Có 2 kết quả:

世界粮食署 shì jiè liáng shi shǔ世界糧食署 shì jiè liáng shi shǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

World food program (United Nations aid agency)

Từ điển Trung-Anh

World food program (United Nations aid agency)