Có 2 kết quả:

試煉 shì liàn试炼 shì liàn

1/2

shì liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to refine with fire

shì liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to refine with fire