Có 2 kết quả:

試煉 shì liàn ㄕˋ ㄌㄧㄢˋ试炼 shì liàn ㄕˋ ㄌㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to refine with fire

Từ điển Trung-Anh

to refine with fire