Có 1 kết quả:

拭目以待 shì mù yǐ dài

1/1

shì mù yǐ dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. to wipe one's eyes and wait (idiom); to wait and see