Có 2 kết quả:

士农工商 shì nóng gōng shāng士農工商 shì nóng gōng shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

"the four classes" of ancient China, i.e. scholars, farmers, artisans, and merchants

Từ điển Trung-Anh

"the four classes" of ancient China, i.e. scholars, farmers, artisans, and merchants